Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 29-08-2022

Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 29-08-2022
Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 29-08-2022
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÚ TÂM
THỜI KHÓA BIỂU HKI, NĂM HỌC 2022-2023


Áp dụng từ ngày 29-08-2022


XEM THỜI KHÓA BIỀU
TKB của Giáo viên:
 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Minh Thế S 1 11A1          
2 11A1       12A1  
3         12A1  
4 11A5          
5 12A1       11A1  
C 1            
2 11A1-Nghề   12A5   11A5-Nghề  
3 11A1-Nghề 12A5 12A5   11A5-Nghề  
4 11A1-Nghề       11A5-Nghề  
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Lâm Vĩnh Hoàng S 1   11A3        
2   11A2   11A4    
3            
4   10XH1   10XH1    
5            
C 1            
2   11A2-Nghề 11A3-Nghề      
3   11A2-Nghề 11A3-Nghề      
4   11A2-Nghề 11A3-Nghề      
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Phạm Đông Nhi S 1 10XH3          
2 12A2 10XH3   12A4 12A3  
3 12A2 12A3   12A4 12A4  
4 10XH3 12A3   10TN1    
5   10TN1   12A2 10XH3  
C 1            
2       11A4-Nghề    
3       11A4-Nghề    
4   12A6   11A4-Nghề    
5   12A6     12A6  
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Phước Đạt S 1 12A5       12A5  
2         12A5  
3 12A5          
4 11A3   12A5   11A3  
5 11A3   12A5   12A5  
C 1            
2            
3         11A3  
4         11A3  
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Thị Bích Ngọc S 1 12A1 12A1   10XH1 12A1  
2 10XH1 10TN2   12A1 10XH1  
3   10TN2   12A1 10XH1  
4 12A1     10TN2 10TN2  
5         12A1  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Trung Hiếu S 1   11A1     12A2  
2   11A1 12A2   12A2  
3   12A2 12A2      
4 11A1   11A4      
5 11A4 11A4 11A4      
C 1            
2   11A1        
3   11A1        
4 11A4          
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn Thị Thanh Hằng S 1     12A4 11A5 11A2  
2       11A5 11A5  
3     11A2      
4   12A4 11A2 12A4    
5   12A4 11A5 12A4    
C 1            
2     11A5      
3     11A2      
4     11A2      
5            
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Thái Hoàng Anh Vũ S 1       10TN1 10XH3  
2 12A3   12A3   10TN1  
3 12A3   12A3 10XH3 10TN1  
4     10TN1 10XH3    
5     10XH3 12A3    
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Ngọc Bích S 1 12A6   10XH2 10TN3 10TN3  
2     10XH2   12A6  
3 10TN3   12A6 12A6 12A6  
4 10TN3     12A6 10XH2  
5         12A6  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Cao Xuân Nhàn S 1 11A5          
2 11A5          
3            
4         11A5  
5         11A5  
C 1            
2 12A1       12A1  
3 12A1 12A3 11A5   12A1  
4 12A4 12A3 12A4   12A3  
5 12A4   12A4   12A3  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Tiến Đạt S 1       11A4 11A1  
2         11A4  
3       11A1 11A3  
4       11A3 11A2  
5       11A2    
C 1            
2            
3            
4   11A4        
5            
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Mộng Linh S 1 10TN2       12A6  
2 12A6       10TN2  
3 12A6       10TN2  
4            
5 10TN2       10TN2  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Triệu Lâm Thúy Huỳnh S 1 10XH1          
2 12A5 12A5        
3 10TN1 12A5        
4 10TN1       10TN1  
5 10XH1 10XH1     10XH1  
C 1            
2         12A2  
3       12A2 12A2  
4       12A2    
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Hồ Thái Hòa S 1 11A2   11A5      
2 11A2   11A2      
3         11A5  
4     12A6   12A6  
5     12A6   11A2  
C 1            
2 12A4          
3 12A4       12A4  
4         12A4  
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tạ Linh Linh S 1 12A3     10TN2    
2       10TN2    
3 10TN2       12A5  
4 12A5          
5 12A5       12A3  
C 1            
2     12A2 12A1 12A3  
3     12A2 12A1 12A3  
4     12A1 12A3 12A2  
5     12A1 12A3 12A2  
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Thị Quới S 1 10TN3 10TN3 11A3   11A4  
2 11A3   10TN1   10TN3  
3   10TN1 11A4   10TN3  
4     11A1   11A1  
5         10TN3  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn Thúy Tố Minh S 1 12A2 10XH3        
2 10TN3 10TN3        
3   10TN3     10XH3  
4 12A6       12A2  
5 12A6 12A6     12A2  
C 1            
2            
3            
4 12A2          
5 12A2          
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Phùng Thị Tố Khanh S 1 12A4     11A1 11A3  
2 11A4     11A2 11A2  
3 11A1     11A4    
4         12A4  
5       11A3 12A4  
C 1            
2            
3   12A4        
4   12A4        
5   11A4        
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Thạch Thị Bảo Ngọc S 1   12A5   12A5    
2       12A5    
3   11A5   11A5    
4            
5            
C 1            
2            
3       11A5    
4            
5            
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Võ Văn Liền S 1 10TN1          
2 10TN1          
3     10TN2      
4 10TN2 10XH2     12A3  
5 10XH2 12A1 10TN1   10TN1  
C 1            
2 12A3          
3 12A3          
4 12A1          
5 12A1          
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Dương Hoài Đăng S 1   11A5 11A2 11A2    
2   11A5 11A5 10XH1 10XH2  
3 10XH2 11A1 11A5 10XH1 10XH2  
4 10XH2 11A2 10XH1 11A1 10XH1  
5 11A1 11A2   11A1    
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Thị Ngọc Hân S 1   12A2 11A4 11A3    
2   12A3 11A4 11A3    
3 11A3     12A2    
4 12A2 11A4 12A3 12A3    
5 12A2 11A3 12A3 11A4    
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Thị Ái Loan S 1   12A4 10TN2 12A6 12A4  
2   12A4 10TN2 12A6 12A4  
3   12A6 10TN3 10TN2    
4   12A6 10TN3 10TN3    
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Thị Quốc Khánh S 1   10TN1   10XH3 10TN1  
2 12A1 10TN1   10XH3 10XH3  
3 12A1 12A1   12A5    
4   12A5   12A1 12A5  
5 10XH3 12A5        
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Hồng Xuân Mai S 1 10XH2   12A3   10TN2  
2 10TN2   12A1      
3     10TN1   12A3  
4   10TN1 10XH2   12A1  
5   10XH2 10XH2   10XH2  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Lý Thị Hồng Lan S 1 11A4          
2       11A1    
3 11A5     11A3 12A2  
4 11A4     12A2    
5 11A2       11A4  
C 1            
2         12A6  
3 12A6       12A6  
4            
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Khánh Tâm S 1     10XH3      
2     10XH3      
3 10XH1 12A4 10XH1      
4 12A4 10XH3        
5 10TN3   10TN3      
C 1            
2            
3            
4 12A5   12A5      
5 12A5          
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Ngọc Bảo Trân S 1   11A4 12A2      
2   12A2 11A3      
3   11A2 11A1      
4   11A5        
5            
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trương Thùy Trang S 1   10XH2 10XH1 12A4    
2   10XH2 12A4 10TN3    
3   10XH1 12A1 12A3    
4   10TN3   10XH2    
5   12A3   12A1    
C 1            
2 12A5       12A5  
3 12A5          
4 12A6       12A6  
5 12A6          
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Thị Bích Thủy S 1   12A6 12A6 12A2    
2   12A6   12A2    
3 11A2 11A3 11A3 11A2    
4 11A2 11A3 11A3 11A2    
5   12A2 12A2 12A6    
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
ông Thị Mỹ Anh S 1     10TN1 12A1    
2 10XH3   12A5 10TN1    
3 10XH3   12A5 10TN1    
4   12A1 12A1 12A5    
5 10TN1 10XH3 12A1 12A5    
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Triệu Trúc Hà S 1   12A3 11A1   12A3  
2 12A4 11A4     11A1  
3 12A4 11A4 12A4   11A4  
4 12A3 11A1 12A4   11A4  
5 12A3 11A1        
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trương Thị Minh Nguyệt S 1   10XH1 10TN3 10XH2 11A5  
2 10XH2 10XH1 10TN3 10XH2    
3            
4 10XH1 10TN2 10TN2 11A5 10TN3  
5 11A5 10TN2 10XH1 11A5    
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Phan Thị Mỹ Duyên S 1   11A2 12A1   10XH1  
2   11A3 10XH1 12A3    
3   10XH2 10XH3 10XH2 11A1  
4     12A2 11A4 10XH3  
5   11A5 12A4      
C 1            
2       12A6    
3       12A6    
4       12A5    
5       12A5    
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Lý Thị Mỹ Lệ S 1 11A3       10XH2  
2     11A1   11A3  
3 11A4   10XH2   11A2  
4     11A5      
5         11A3  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Phạm Thúy Ngân S 1   10TN2 12A5 12A3    
2   12A1 12A6      
3   10XH3   10TN3    
4   12A2 10XH3      
5   10TN3 10TN2      
C 1            
2   12A5   12A2    
3   12A6   12A3    
4       12A1    
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Cao Hùng Phong C 1            
2 10TN3 12A1 12A6 10XH2    
3 10TN3 12A1 12A6 10XH2 12A5  
4 12A3 12A2 10TN1 12A4 12A5  
5 12A3 12A2 10TN1 12A4    
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Thanh Quí C 1            
2 11A2 10XH3   11A3 11A4  
3 11A2 10XH3   11A3 11A4  
4 10XH1 11A5   10TN2 11A1  
5 10XH1 11A5   10TN2 11A1  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trương Quang Vinh C 1            
2 12A6 12A3 11A2 11A5 11A3  
3 10XH1 12A2 10TN1 10TN2 11A1  
4 10TN3 10XH3   10XH2    
5 11A4   12A5 12A1 12A4  

TKB của Lớp:

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10TN1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngữ văn  
2 Sinh học Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Toán  
3 Vật lí Hóa học Lịch Sử Ngoại ngữ Toán  
4 Vật lí Lịch Sử Toán Tin học Vật lí  
5 Ngoại ngữ Tin học Sinh học   SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2            
3     GD QP-AN      
4     GDTC      
5     GDTC      
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10TN2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Công nghệ Ngữ văn Hóa học Lịch Sử  
2 Lịch Sử Toán Ngữ văn Hóa học Vật lí  
3 Hóa học Toán Sinh học Ngữ văn Vật lí  
4 Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Toán  
5 Vật lí Ngoại ngữ Công nghệ   SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2            
3       GD QP-AN    
4       GDTC    
5       GDTC    
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10TN3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Hóa học Ngoại ngữ Toán Toán  
2 Sinh học Sinh học Ngoại ngữ Địa Lí Hóa học  
3 Toán Sinh học Ngữ văn Công nghệ Hóa học  
4 Toán Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ  
5 Lịch Sử Công nghệ Lịch Sử   SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 GDTC          
3 GDTC          
4 GD QP-AN          
5            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10XH1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngoại ngữ Địa Lí Toán GDKT-PL  
2 Toán Ngoại ngữ GDKT-PL Ngữ văn Toán  
3 Lịch Sử Địa Lí Lịch Sử Ngữ văn Toán  
4 Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn Tin học Ngữ văn  
5 Vật lí Vật lí Ngoại ngữ   SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2            
3 GD QP-AN          
4 GDTC          
5 GDTC          
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10XH2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Địa Lí Toán Ngoại ngữ Công nghệ  
2 Ngoại ngữ Địa Lí Toán Ngoại ngữ Ngữ văn  
3 Ngữ văn GDKT-PL Công nghệ GDKT-PL Ngữ văn  
4 Ngữ văn Sinh học Lịch Sử Địa Lí Toán  
5 Sinh học Lịch Sử Lịch Sử   SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2       GDTC    
3       GDTC    
4       GD QP-AN    
5            
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10XH3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Sinh học Lịch Sử Ngữ văn Toán  
2 Ngoại ngữ Tin học Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn  
3 Ngoại ngữ Công nghệ GDKT-PL Toán Sinh học  
4 Tin học Lịch Sử Công nghệ Toán GDKT-PL  
5 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán   SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2   GDTC        
3   GDTC        
4   GD QP-AN        
5            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Toán Ngoại ngữ Sinh học Vật lí  
2 Tin học Toán Công nghệ Lịch Sử Ngoại ngữ  
3 Sinh học Ngữ văn Địa Lí Vật lí GDCD  
4 Toán Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Hóa học  
5 Ngữ văn Ngoại ngữ   Ngữ văn SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Nghề Toán        
3 Nghề Toán     GD QP-AN  
4 Nghề       Thể dục  
5         Thể dục  
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ GDCD Ngữ văn Ngữ văn Toán  
2 Hóa học Tin học Hóa học Sinh học Sinh học  
3 Ngoại ngữ Địa Lí Toán Ngoại ngữ Công nghệ  
4 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Vật lí  
5 Lịch Sử Ngữ văn   Vật lí SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Thể dục Nghề GD QP-AN      
3 Thể dục Nghề Toán      
4   Nghề Toán      
5            
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Tin học Hóa học Ngữ văn Sinh học  
2 Hóa học GDCD Địa Lí Ngữ văn Công nghệ  
3 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch Sử Vật lí  
4 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí Toán  
5 Toán Ngữ văn   Sinh học SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2     Nghề Thể dục GD QP-AN  
3     Nghề Thể dục Toán  
4     Nghề   Toán  
5            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Địa Lí Ngữ văn Vật lí Hóa học  
2 Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Tin học Vật lí  
3 Công nghệ Ngoại ngữ Hóa học Sinh học Ngoại ngữ  
4 Lịch Sử Ngữ văn Toán GDCD Ngoại ngữ  
5 Toán Toán Toán Ngữ văn SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2       Nghề Thể dục  
3       Nghề Thể dục  
4 Toán Vật lí   Nghề    
5 GD QP-AN Sinh học        
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngữ văn Hóa học Toán Ngoại ngữ  
2 Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán  
3 Lịch Sử Sinh học Ngữ văn Sinh học Hóa học  
4 Tin học Địa Lí Công nghệ Ngoại ngữ Vật lí  
5 Ngoại ngữ GDCD Toán Ngoại ngữ SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2     Toán GD QP-AN Nghề  
3     Vật lí Sinh học Nghề  
4   Thể dục     Nghề  
5   Thể dục        
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Toán GDCD Ngoại ngữ Toán  
2 Ngữ văn Công nghệ Lịch Sử Toán Tin học  
3 Ngữ văn Ngữ văn Địa Lí Toán Tin học  
4 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử  
5 Tin học Sinh học Ngoại ngữ Địa Lí SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Vật lí Thể dục   Hóa học Vật lí  
3 Vật lí Thể dục   Hóa học Vật lí  
4 Sinh học   Hóa học Công nghệ    
5 Sinh học   Hóa học GD QP-AN    
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ Toán  
2 Tin học Địa Lí Toán Ngoại ngữ Toán  
3 Tin học Toán Toán Ngữ văn Lịch Sử  
4 Ngữ văn Công nghệ GDCD Lịch Sử Sinh học  
5 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin học SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2     Hóa học Công nghệ Vật lí  
3   GD QP-AN Hóa học Vật lí Vật lí  
4 Sinh học Thể dục   Vật lí Hóa học  
5 Sinh học Thể dục     Hóa học  
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngoại ngữ Lịch Sử Công nghệ Ngoại ngữ  
2 Toán Ngữ văn Toán GDCD Tin học  
3 Toán Tin học Toán Địa Lí Lịch Sử  
4 Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn Ngữ văn Sinh học  
5 Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Toán SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Sinh học GD QP-AN     Hóa học  
3 Sinh học Vật lí   Công nghệ Hóa học  
4 Thể dục Vật lí   Hóa học Vật lí  
5 Thể dục     Hóa học Vật lí  
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngữ văn Toán Địa Lí Ngữ văn  
2 Ngoại ngữ Ngữ văn Địa Lí Tin học Ngữ văn  
3 Ngoại ngữ Lịch Sử Ngoại ngữ Tin học Tin học  
4 Lịch Sử Toán Ngoại ngữ Toán Sinh học  
5   Toán GDCD Toán SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Hóa học          
3 Hóa học Sinh học     Hóa học  
4 Vật lí Sinh học Vật lí Thể dục Hóa học  
5 Vật lí   Vật lí Thể dục GD QP-AN  
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Sinh học Công nghệ Sinh học Toán  
2 Vật lí Vật lí Ngoại ngữ Sinh học Toán  
3 Toán Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học  
4 Hóa học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngữ văn  
5 Hóa học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Địa Lí Công nghệ Tin học   Địa Lí  
3 Địa Lí Tin học Tin học   Thể dục  
4 Lịch Sử   Lịch Sử GDCD Thể dục  
5 Lịch Sử   GD QP-AN GDCD    
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí  
2 Vật lí Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn Toán  
3 Vật lí Ngữ văn Toán Toán Toán  
4 Sinh học Ngữ văn Hóa học Toán Hóa học  
5 Sinh học Sinh học Hóa học Ngoại ngữ SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 GD QP-AN   Thể dục GDCD Lịch Sử  
3 Lịch Sử Công nghệ Thể dục GDCD Lịch Sử  
4 Địa Lí Tin học     Địa Lí  
5 Địa Lí Tin học     Tin học  

Tác giả bài viết: Phó Hiệu trưởng

Nguồn tin: Tin nội bộ (Người đăng tin: Admin)