12:43 ICT Thứ bảy, 30/09/2023

Trang nhất » Thời khóa biểu 2023-2024 » THỜI KHÓA BIỂU 2023-2024

Chào mừng

Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 11-09-2023

Thứ bảy - 11/11/2017 01:07
Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 11-09-2023

Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 11-09-2023

Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 11-09-2023
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÚ TÂM
THỜI KHÓA BIỂU HKI, NĂM HỌC 2023-2024


Áp dụng từ ngày 11-09-2023


XEM THỜI KHÓA BIỀU
TKB của Giáo viên:
 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Phước Đạt S 1   12A6 12A6   12A6  
2   12A6 12A6      
3            
4            
5            
C 1            
2   11A3 11A3      
3   11A3 11A3      
4   11A5 11A5      
5   11A5 11A5      
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Thị Bích Ngọc S 1 12A3   12A3 10A5 12A3  
2 12A3     10A5 12A3  
3 12A3   10A5 10A2 10A5  
4     10A2 10A2 10A2  
5         12A3  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Trung Hiếu S 1 10A3     12A4 10A3  
2 10A6     12A4 10A6  
3       10A3 10A6  
4 12A4     10A3 12A4  
5 12A4     10A6 10A3  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn Thị Thanh Hằng S 1 12A2          
2 12A2          
3         12A2  
4     12A2   12A2  
5     12A2   12A2  
C 1            
2     11A4   11A4  
3 11A1   11A4   11A4  
4 11A1       11A1  
5            
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Thạch Si Lên S 1     12A1 12A1    
2 12A1   12A1 12A1    
3            
4            
5            
C 1            
2 11A6          
3 11A6       11A2  
4     11A2 11A6 11A2  
5 11A2   11A2 11A6 11A2  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Ngọc Bích S 1 10A4     10A1 10A1  
2       10A1 10A1  
3 10A4     10A4    
4 10A4   12A5 12A5 10A4  
5 12A5   12A5 12A5 10A4  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Tiến Đạt S 1   10A1     10A5  
2         10A2  
3   10A2     10A1  
4   10A5        
5   10A5        
C 1            
2            
3            
4           11A3
5           11A3
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Mộng Linh S 1 12A6          
2 12A6     10A4    
3            
4 12A3   10A4 12A1 12A3  
5 12A1   10A4 12A6 12A6  
C 1            
2       12A1    
3       12A1    
4       12A6 12A3  
5         12A3  
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Triệu Lâm Thúy Huỳnh S 1            
2 12A5 12A2        
3 12A4 12A5        
4            
5 12A2 12A4        
C 1            
2 12A5         11A5
3 12A2 11A5       11A5
4 12A2 12A4     11A4 11A4
5 11A5       11A5 11A4
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Hồ Thái Hòa S 1   12A5     12A5  
2         12A1  
3   12A1        
4            
5            
C 1            
2 12A1       11A6  
3 12A1 11A6     12A5  
4 11A4 11A6        
5 11A6 11A4     11A6  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tạ Linh Linh S 1 12A4 12A2 12A2      
2 10A4 12A4        
3 12A6 10A4 12A3   12A3  
4   12A6 12A4      
5         12A4  
C 1            
2     12A2      
3   12A4 12A2      
4   12A3 12A6      
5   12A3        
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Thị Quới S 1 10A5          
2         10A5  
3 10A5     10A6    
4 10A5     10A6 10A6  
5         10A5  
C 1            
2         11A5  
3       11A5 11A5  
4            
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn Thúy Tố Minh S 1         12A1  
2         12A6  
3            
4 12A6          
5            
C 1            
2 11A2          
3 11A4   11A2   12A1  
4     11A4   12A1  
5 11A4   12A6   11A4  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Phùng Thị Tố Khanh S 1 12A5 10A3        
2 10A3          
3 12A2 12A3 10A6      
4 12A5 10A6     12A5  
5 10A2 10A6 10A2   12A5  
C 1            
2   12A3     12A2  
3   12A3     12A2  
4   12A5        
5            
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Thạch Thị Bảo Ngọc S 1            
2            
3     10A4      
4       10A4    
5     12A4 12A4    
C 1            
2            
3            
4            
5       12A4    
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Võ Văn Liền C 1            
2         11A1 11A1
3           11A6
4 11A6       11A5 11A6
5 11A1       11A1 11A5
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Minh Thế S 1 10A2     10A3    
2       10A3 10A4  
3 10A2       10A4  
4 10A2          
5         10A2  
C 1            
2       11A4    
3       11A4    
4            
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Lâm Vĩnh Hoàng S 1     10A5      
2     10A5      
3            
4     10A1      
5     10A1      
C 1            
2            
3            
4           11A2
5           11A2
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Phạm Đông Nhi C 1            
2 12A2 12A6 12A3 12A4 12A1 11A3
3 12A4 12A6 12A3 12A3 12A6 11A3
4 12A4 12A2 12A5 12A1 12A5  
5 11A3 12A2 12A5 12A1 11A3  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Dương Hoài Đăng S 1            
2   10A3 12A2 12A2    
3   10A3 10A1 12A2    
4   12A2 10A3 10A1    
5   10A1 10A3 10A1    
C 1            
2       11A6   11A6
3       11A6    
4            
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Khánh Dương S 1 12A1          
2            
3 12A1       12A1  
4 12A1       12A1  
5         12A1  
C 1            
2 11A4         11A4
3 11A5         11A4
4 11A5         11A5
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Thị Ngọc Hân S 1   12A3   12A3    
2   12A3   12A3    
3            
4            
5            
C 1            
2   11A1   11A3    
3   11A1   11A3 11A3 11A2
4       11A2 11A3 11A1
5   11A2   11A2   11A1
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Thị Ái Loan S 1   10A6 10A4 12A6 10A4  
2 12A4 10A6 10A4 12A6 12A4  
3 10A6 12A6 12A6 12A4 12A4  
4            
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Thị Quốc Khánh S 1       10A2 10A2  
2     12A5   12A5  
3     12A5 12A5    
4   10A2   10A5 10A5  
5   10A2   10A5    
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Hồng Xuân Mai S 1     12A5 12A5    
2     12A3      
3     12A2 12A3    
4       12A2    
5            
C 1            
2 11A3   11A6 12A5 11A3  
3 11A2     11A2 11A6  
4 11A2   11A1 11A1    
5     11A1      
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Lý Thị Hồng Lan S 1            
2   10A1        
3   10A1        
4   10A4 10A6      
5   10A4 10A6      
C 1            
2   11A5        
3     11A5      
4   11A4        
5     11A4      
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Khánh Tâm S 1   12A4 10A2   12A4  
2   10A5 10A2   10A3  
3   10A5 10A3   10A3  
4   12A1 12A6      
5   12A6 12A1      
C 1            
2         12A6  
3         12A4  
4            
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Ngọc Bảo Trân S 1            
2            
3            
4   12A3   12A3    
5   12A1   12A1    
C 1            
2   11A6 11A1      
3     11A1      
4   11A1 11A3      
5   11A3 11A6      
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trương Thùy Trang S 1   10A5 10A3      
2 10A5 12A5 10A3      
3 12A5 12A4 12A4      
4 12A2 10A3        
5 12A6 12A2 12A6      
C 1            
2   12A4        
3            
4   12A6        
5   12A5        
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Thị Bích Thủy S 1   12A1        
2   12A1        
3     12A1 12A6 12A6  
4     12A1 12A6 12A6  
5            
C 1            
2   11A4   11A1    
3   11A4   11A1    
4       11A4    
5   11A1   11A4    
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
ông Thị Mỹ Anh S 1   10A4 10A1 10A4 12A2  
2   10A4 10A1 12A5 12A2  
3   12A2   10A1 12A5  
4 10A1 12A5        
5 10A4 12A5   12A2    
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Triệu Trúc Hà S 1     12A4      
2     12A4      
3            
4   12A4 12A3 12A4    
5   12A3 12A3 12A3    
C 1            
2     11A5 11A2    
3   11A2 11A6      
4   11A2 11A6 11A5    
5   11A6   11A5    
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trương Thị Minh Nguyệt S 1   10A2 10A6 10A6    
2   10A2 10A6 10A2    
3     10A2 10A5    
4 10A3   10A5      
5 10A3   10A5 10A3    
C 1            
2            
3 11A3          
4 11A3     11A3    
5       11A3    
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Phan Thị Mỹ Duyên S 1       12A2    
2       10A6    
3 10A1 10A6   12A1    
4   10A1        
5 12A3          
C 1            
2 11A1 11A2 11A2      
3 12A6   12A4 12A5    
4 12A6 11A3 12A4 12A5    
5     11A3 11A1    
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Lý Thị Mỹ Lệ S 1 10A6       10A6  
2 10A2          
3 10A3       10A2  
4 10A6       10A3  
5         10A6  
C 1            
2         11A2 11A2
3         11A1 11A1
4         11A6  
5           11A6
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Phạm Thúy Ngân S 1 10A1          
2 10A1          
3            
4         10A1  
5         10A1  
C 1            
2 11A5   12A6 11A5 12A3  
3 12A5   12A6 12A4 12A3  
4 12A5   12A1 12A4 12A2  
5     12A1   12A2  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Cao Hùng Phong C 1            
2 10A1 12A5 10A2 10A3 10A6  
3 10A1 12A5 10A2 10A3 10A6  
4   12A1 10A4 12A3 10A5  
5   12A1 10A4 12A3 10A5  
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Thanh Quí S 1     11A1 11A6 11A4  
2     11A1 11A6 11A4  
3     11A2 11A5 11A3  
4     11A2 11A5 11A3  
5            
C 1            
2       12A6    
3       12A6    
4       12A2 12A4  
5       12A2 12A4  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trương Quang Vinh_1 S 1            
2     11A2 11A5 11A3  
3     11A1 11A6 11A4  
4            
5            
C 1            
2 12A6     12A3 12A5  
3     10A4 12A2 10A5  
4 10A1   10A2 10A3 10A6  
5     12A4   12A1  

TKB của Lớp:

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A1 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Vật lí Ngoại ngữ Toán Toán  
2 Công nghệ Lịch Sử Ngoại ngữ Toán Toán  
3 GDKT-PL Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí  
4 Ngoại ngữ GDKT-PL Tin học Ngữ văn Công nghệ  
5   Ngữ văn Tin học Ngữ văn SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 GDTC          
3 GDTC          
4 GD QP-AN          
5            
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A2 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn  
2 Công nghệ Ngoại ngữ Lịch Sử Ngoại ngữ Vật lí  
3 Tin học Vật lí Ngoại ngữ Toán Công nghệ  
4 Tin học Ngữ văn Toán Toán Toán  
5 Sinh học Ngữ văn Sinh học   SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2     GDTC      
3     GDTC      
4     GD QP-AN      
5            
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A3 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Sinh học Địa Lí Tin học Toán  
2 Sinh học Ngữ văn Địa Lí Tin học Lịch Sử  
3 Công nghệ Ngữ văn Lịch Sử Toán Lịch Sử  
4 Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Toán Công nghệ  
5 Ngoại ngữ   Ngữ văn Ngoại ngữ SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2       GDTC    
3       GDTC    
4       GD QP-AN    
5            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A4 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn  
2 Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí Tin học  
3 Toán Hóa học Sinh học Toán Tin học  
4 Toán Lịch Sử Vật lí Sinh học Toán  
5 Ngoại ngữ Lịch Sử Vật lí   SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2            
3     GD QP-AN      
4     GDTC      
5     GDTC      
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A5 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Địa Lí Tin học Toán Vật lí  
2 Địa Lí Lịch Sử Tin học Toán Hóa học  
3 Hóa học Lịch Sử Toán Ngoại ngữ Toán  
4 Hóa học Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn  
5   Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2            
3         GD QP-AN  
4         GDTC  
5         GDTC  
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A6 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ  
2 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ GDKT-PL Toán  
3 Ngữ văn GDKT-PL Sinh học Hóa học Toán  
4 Công nghệ Sinh học Lịch Sử Hóa học Hóa học  
5   Sinh học Lịch Sử Toán SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2         GDTC  
3         GDTC  
4         GD QP-AN  
5            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A1 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1     GDTC      
2     GDTC      
3     GD QP-AN      
4            
5            
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 GDKT-PL Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ Sinh học Sinh học
3 Toán Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ Công nghệ Công nghệ
4 Toán Địa Lí Lịch Sử Lịch Sử Toán Ngữ văn
5 Chào cờ Ngoại ngữ Lịch Sử GDKT-PL SHL Ngữ văn
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A2 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1            
2     GD QP-AN      
3     GDTC      
4     GDTC      
5            
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Sinh học GDKT-PL GDKT-PL Ngoại ngữ Công nghệ Công nghệ
3 Lịch Sử Ngoại ngữ Sinh học Lịch Sử Toán Ngữ văn
4 Lịch Sử Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Toán Tin học
5 Chào cờ Ngữ văn Toán Ngữ văn SHL Tin học
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A3 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1            
2         GD QP-AN  
3         GDTC  
4         GDTC  
5            
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Lịch Sử Toán Toán Ngữ văn Lịch Sử Tin học
3 Ngoại ngữ Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn Tin học
4 Ngoại ngữ GDKT-PL Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí
5 Chào cờ Địa Lí GDKT-PL Ngoại ngữ SHL Vật lí
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A4 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1         GDTC  
2         GDTC  
3         GD QP-AN  
4            
5            
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Tin học Toán Ngữ văn
3 Sinh học Ngoại ngữ Toán Tin học Toán Ngữ văn
4 Hóa học Lịch Sử Sinh học Ngoại ngữ Vật lí Vật lí
5 Chào cờ Hóa học Lịch Sử Ngoại ngữ SHL Vật lí
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A5 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1            
2       GD QP-AN    
3       GDTC    
4       GDTC    
5            
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Công nghệ Lịch Sử Ngoại ngữ Công nghệ Hóa học Vật lí
3 Ngữ văn Vật lí Lịch Sử Hóa học Hóa học Vật lí
4 Ngữ văn Toán Toán Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn
5 Chào cờ Toán Toán Ngoại ngữ SHL Sinh học
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A6 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1       GDTC    
2       GDTC    
3       GD QP-AN    
4            
5            
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Toán Địa Lí Lịch Sử Ngữ văn Hóa học Ngữ văn
3 Toán Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử Sinh học
4 Sinh học Hóa học Ngoại ngữ Toán Công nghệ Sinh học
5 Chào cờ Ngoại ngữ Địa Lí Toán SHL Công nghệ
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A1 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngoại ngữ Toán Toán Sinh học  
2 Toán Ngoại ngữ Toán Toán Hóa học  
3 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ GDCD Ngữ văn  
4 Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn  
5 Vật lí Địa Lí Lịch Sử Địa Lí SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Hóa học     Vật lí Tin học  
3 Hóa học     Vật lí Sinh học  
4   Thể dục Công nghệ Tin học Sinh học  
5   Thể dục Công nghệ Tin học GD QP-AN  
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A2 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Hóa học Hóa học GDCD Ngoại ngữ  
2 Toán Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ  
3 Sinh học Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn Toán  
4 Địa Lí Ngữ văn Toán Lịch Sử Toán  
5 Vật lí Địa Lí Toán Ngoại ngữ SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Tin học   Hóa học   Sinh học  
3 Vật lí   Hóa học GD QP-AN Sinh học  
4 Vật lí Tin học   Thể dục Công nghệ  
5   Tin học   Thể dục Công nghệ  
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A3 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán  
2 Toán Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn Toán  
3 Toán Sinh học Hóa học Lịch Sử Hóa học  
4 Vật lí Địa Lí Ngoại ngữ Địa Lí Vật lí  
5 GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2   Sinh học Tin học GD QP-AN Công nghệ  
3   Sinh học Tin học Tin học Công nghệ  
4   Hóa học   Thể dục Vật lí  
5   Hóa học   Thể dục Vật lí  
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A4 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Lịch Sử Ngoại ngữ Toán Lịch Sử  
2 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Toán Ngữ văn  
3 Vật lí Địa Lí Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn  
4 Toán Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Toán  
5 Toán Vật lí Sinh học Sinh học SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2   Địa Lí   Tin học    
3 Tin học Hóa học GDCD Công nghệ Lịch Sử  
4 Tin học Vật lí GDCD Công nghệ Thể dục  
5     GD QP-AN Sinh học Thể dục  
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A5 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Hóa học Lịch Sử Lịch Sử Hóa học  
2 Vật lí Địa Lí Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn  
3 Địa Lí Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ  
4 Sinh học Ngoại ngữ Toán Toán Sinh học  
5 Toán Ngoại ngữ Toán Toán SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Vật lí Thể dục   Lịch Sử GD QP-AN  
3 Công nghệ Thể dục   GDCD Hóa học  
4 Công nghệ Sinh học Tin học GDCD Tin học  
5   Địa Lí Tin học      
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A6 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Toán Toán Ngữ văn Toán  
2 Vật lí Toán Toán Ngữ văn Sinh học  
3 Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ  
4 Sinh học Hóa học Lịch Sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ  
5 Địa Lí Lịch Sử Địa Lí Vật lí SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 GD QP-AN Tin học Công nghệ Thể dục Lịch Sử  
3 GDCD Tin học Công nghệ Thể dục Tin học  
4 GDCD Địa Lí Hóa học Vật lí    
5     Sinh học      

Tác giả bài viết: Phó Hiệu trưởng

Nguồn tin: Tin nội bộ (Người đăng tin: Admin)

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Chủ đề năm học 2023-2024

Chủ đề năm học 2023-2024

“ Đoàn kết, Kỹ cương, Sáng tạo, Tiếp tục đổi mới, Nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo”

Đăng nhập thành viên