Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Phản ảnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ..........
Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.Nội dung: Phản ảnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương tình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Những kết quả nổi bật và những thành tựu về xây dựng nông thôn mới; Gương điển hình, mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực; phản  ảnh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
Hình thức tác phẩm: Tác phẩm là báo chí, báo nói, báo in, báo điện tử; thể loại là tin, bài phản ảnh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ghi chép, ký báo chí, bài chân dung,… Các tác phẩm tham dự phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/10/2020.
Thời gian: Nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 20/10/2020; Tổ chức chấm bắt đầu từ ngày 21/10 hàng năm,…
 
Cơ cấu giải thưởng:
Giải A: 01 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng + Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Giải B: 02 giải, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng.
Giải C: 03 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
Giải khuyến khích: 05 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
Các giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có).
 
Xem chi tiết tại Công văn số 147/VPĐP-NV (được ban hành vào ngày 27/9/2017).

Tác giả bài viết: Huỳnh Minh Thế

Nguồn tin: Sưu tầm